# شعر

فریب

نان گران شد خندیدیم گاز گران شد خندیدیم زندگی گران شد و مرگ ارزان باز هم خندیدیم فریب بود،فریب خنده بر هیچ درد بی درمانی دوا نبود!
/ 3 نظر / 4 بازدید

شب آرزوها

"شب آرزوها" مادر کنج آسایشگاه هیچ آرزویی نداشت جز دیدار فرزند فرزند کنج منزل هیچ آرزویی نداشت جز عاقبت بخیری دختر دختر کنج پارک هیچ آرزویی نداشت جز کوچ همیشگی به ناکجاآباد!
/ 0 نظر / 5 بازدید