# شعر

فریب

نان گران شد خندیدیم گاز گران شد خندیدیم زندگی گران شد و مرگ ارزان باز هم خندیدیم فریب بود،فریب خنده بر هیچ درد بی درمانی دوا نبود!
/ 3 نظر / 5 بازدید