حکایت فلانی

می گویم: دیروز با فلانی برای فلان نشریه مصاحبه کرده ام...

می گوید:اتفاقاً چند روز پیش من هم فلانی را در بانک سر کوچه مون دیدم!

می گویم:فلانی،فلان ماشین را خریده است...

می گوید: اتفاقاً چند روز پیش من هم فلان ماشین را در نمایشگاه سر کوچه مون دیدم!

می گویم: فلان فلان شده ها هر کاری که دیگران کرده اند،پیش تر در سر کوچه شان دیده اند...

بادی در غبغب می اندازد و می گوید: فلانی،بعضی ها همیشه جلوتر از دیگران حرکت می کنند!

.......

توصیه اخلاقی:

عزیز دل برادر...می خواهی تحت هر شرایطی کم نیاوری؟...درست...ولی اینگونه ناشیانه،حسادت را با حماقت پیوند مزن!

/ 3 نظر / 17 بازدید
بهار

همه مطلبت به یک طرف، توصیه اخلاقیش بدفرم میشینه به دل![لبخند]