زن ها از زبان مردها (قسمت اول)

 

۱ـدر مورد زن ها تخصص دارم.البته راستش در بيشتر امتحان هايم رد شده ام.خيلی دوستشان دارم.تحسينشان می کنم.ولی مثل تمام مردهای ديگر،درکشان نمی کنم.

مه ۱۹۶۵/فرانک سيناترا

 

۲ـخيلی از زن ها نمی فهمند  که زن هستند و اين اذيتم می کند.

مارس۱۹۶۶/لی ماروين

 

۳ـپشت هر مرد موفقی زنی ايستاده است.

۱۹۹۰/جيمز استوارت

 

۴ـمصاحبت زن ها را ترجيح می دهم.ابهتشان مرا گرفته است.هميشه به مردهای جوان می گويم که سه اصل هست:انها از ما متنفرند،ما هم از انها.انها قوی ترند و باهوش تر واز همه مهمتر اينکه،اصلا اصول بازی جوانمردانه را رعايت نمی کنند.

مارس۱۹۸۴/جک نيکسون

 

۵ـکارگردانی بازيگران زن لذت بخش است.هر کاری با زن ها لذت بخش تر است.

۱۹۹۰/اينگمار برگمان

 

۶ـسالها از زن ها می ترسيدم.می دانيد،بخصوص در سالهای جوانی متوجه میشويد که زن ها هستند که به ما حيات می بخشند و می توانند ان را پس هم بگيرند.

اکتبر۱۹۷۴/کاری گرانت

 

۷ـفيلمبرداری از زن ها را دوست دارم،چون از نظر زيبايی شناسی جالبند.

۱۹۸۶/برايان دپالما

 

۸ـسر و کار داشتن با زن ها سخت تر است تا مردها،بخاطر نوع تفکرشان.

اوت۱۹۷۳/پيتر سلرز

 

۹ـتنها مواردی که در فيلمهايم از زن ها استفاده ميکنم وقتی است که مرده باشند.

اوت۱۹۹۰/جوئل سيلور،تهيه کننده