پرواز

وقتی پرنده ای را

معتاد می کنند

تا فالی از قفس بدر ارد

و اهدا نمايد ان فال را به جويندگان خوشبختی

تا شاهدانه ای به هديه بگيرد

پرواز...،

قصه ای بس ابلهانه است

                           از معبر قفس!

 

شعر از:نصرت رحمانی