اش همون كاسه همون

 

سيصد حريف سه نشد! اش همون كاسه همون

زندونا مدرسه نشد! اش همون كاسه همون

بغض زمستون نشكست! اش همون كاسه همون

بهار به اينجا پل نبست! اش همون كاسه همون

شب به ستاره نرسيد! اش همون كاسه همون

سياهي پاپس نكشيد! اش همون كاسه همون

باغچه هاي خونه هاي ما

دوباره مسلخ گله

باز تو مشام واژه ها

بوي كباب بلبله

دوباره قد كشيدن تو شهر قصه سخته

سايه ي تيشه بازم رو شونه ي درخته

اهاي ! اهاي درختا! تيشه ها ريشه دارن

يه جاي اين جنايت دخل هم رو ميارن

شب به ستاره نرسيد! اش همون كاسه همون

سياهي پاپس نكشيد! اش همون كاسه همون

باغچه هاي خونه هاي ما

دوباره مسلخ گله

باز تو مشام واژه ها

بوي كباب بلبله

اين شعر را ((يغما گلرويي)) عزيز سروده است.لطف كنيد و برداشت خودتون از اين شعر را  برايم بنويسيد. اصلا اين شعر را نقد كنيد.