رفتی و با يک نگاه جدا شديم به سردی

                              اشکام سرازير شدن وقتی وداع می کردی

رفتی و گفتی که اين تقدير و سرنوشته

                              قسمت هر کسی رو خدا براش نوشته!

رفتی و گفتم بمون با التماس و زاری

                              چشمای من می باريد مثل ابر بهاری

رفتی و گفتی که عشق، دوری سرش نميشه

                              چه عاشقونه گفتی دوست دارم هميشه!

رفتی و عکسات شدن برام يه پا هم زبون

                               يادته چند بار گفتم نرو پيش من بمون؟

رفتی و نامه تو چه زود به دستم رسيد

                               با گفته ها و حرفات دادی به قلبم اميد!

رفتی و با نامه هات دلخوش بودم يه مدت

                              نا مهربون نوشتن از من شده يه زحمت؟

رفتی و بی وفا شدی،تنها شدم با بی کسی

                              بدون تو برای من نمونده هيچ هم نفسی!

رفتی و من شنيدم اونجا کسی رو ديدی

                              همينه که چند روزه برام نامه نميدی؟

رفتی و کاش ميديدم کی بهتر از من شده

                              اومده تو زندگيت قلبت از اهن شده

رفتی و احساسمو تو زير پات ميذاری

                             سخته که باور کنم ديگه دوسم نداری!

رفتی و من هميشه تورو دعا ميکنم

                             برای خوشبختيتون خدا خدا می کنم

رفتی و من ميترسم پشت کنه به تو يه روز

                              تورو خدا از دوريش هيچوقت مثل من نسوز!

 

شاعر:نگار شيرازی