دوست مناسب!

امروز روی سکوی طبقه سوم دانشکده نشسته بودم که چشمم خورد به اين:

فوق العاده                    فوق العاده

يک فرصت استثنايی          بشتابيد

توجه     توجه        مژده به دختران تنها

من يک gf می خواهم.

مشخصات خود را بنويسيد.در صورت قبولی اين علامت  را جلوی اسم خود خواهيد ديد.

                                                 علی

بعدش اينو ديدم:

سميرا:دانشجوی کامپيوتر،ورودی ۸۰،خوشگل و خوش تیپ.

بعدش اين:

به دليل اينکه اهل دل بودی قبول هستی.پنجشنبه ۴/۱۰/۸۲ ساعت ۱۲:۳۰ روبه روی دانشکده فنی منتظرت هستم.چون ميخوام بطور رمانتيکی پيدات کنم،لطفا يک برگ بگير دستت.می بينمت.فعلا خداحافظ.

                                                     علی

اخرش هم اينو ديدم:

تو که دوست دخترت رو پيدا کردی.حالا اگه خيلی باحالی يکی از دوستای خوشگل و خوش تیپ خودتو برای من همون تاريخ،همون جا بيار.برای شناسايی چون ميخوام با کلاس باشه،يه دستمال کاغذی بگيره جلوی دماغش.فقط يادت نره خوشگل باشه.

                                 سه شنبه ۲/۱۰/۸۲ ...مرجان

و بعد با خودم فکر کردم،وقتی ميشه به اين راحتی يه bf يا gf مناسب پيدا کرد،بايد خيلی بی عرضه باشی اگه هنوز تنهايی و در حسرت داشتن bf يا gf می سوزی!