مکن از خواب بيدارم

مکن ازخواب بيدارم

که گاهی خواب خرگوشی

فرو رفتن به دنيای فراموشی

برای ان کسی که روز و شب بيدار بيدار است

برای ان کسی که چون زمين پيوسته در کار است

گرفتار و گران بار است

بود درمان

برای من

که از انديشه سرشارم

دمی در عالم رويا فرو رفتن

بود اغاز بيداری بی پايان

مکن از خواب بيدارم!

 

شعر از:ژاله اصفهانی