نه مرگ نه زندگی

ای مرده

بگو چه درو خواهی کرد؟

اگر در مزرعه ی دامنت

جز دانه های اشک چيزی نکاری!

 

خواهی گفت:اين ماجرا دردناک است،

                                                    بسان مرگ

خواهم گفت:از مرگ دردناکتر زندگی ماست

اگر دست از قلبها بزرگتر باشد

 

مردن بعد از مرگ

پس از در مرگ زيستن است

تو مرده ای پيش از مرگت بوده ای

چرا که بر سنگ فرش دندانهايت حتی سايه سخنی نماسيده است

 

اگر شک کتابی اسمانی است

می توانی به يقين

تابوت سينه ات را بشکافی

ان چنان که با کليد سکه ای زرين

در سينه ی زنی را می توان گشود

دست در ان تهی رها کنی

تا بيابی که نه شمع دلی در ان شبستان ميسوزد

نه عشقی در ان محراب به سجود رفته

 

ای مرده

برای مرگ بيهوده گور می کنی

و برای زندگی بيهوده کفن می دری

چون ندانسته

خود را گور به گور کرده ای!

                                                           نصرت رحمانی

.........................................................................................

از امروز تصمیم دارم که هر بار لينک يکی از دوستانی که به من لطف دارند و به اين وب لاگ سر ميزنند را در اينجا بياورم و وب لاگشان را معرفی کنم.

رويای عزيز دوستی است که از همان ابتدای اغاز بکار اين وب لاگ مرا مورد لطف خود قرار داد و همواره با نظرات زيبايش مرا دلگرم ساخت.وب لاگ با احساسی دارد که در ان به همراه دوستانش کلی مطلب جالب و خواندنی می نويسد.برای ديدن وب لاگش به اينجا برويد.از رويای عزيز ممنونم و اميدوارم لطفش را هيچگاه از من دريغ نکند.