تقديم به دوستانی که خواری و خفت رای دادن را پذيرفتند،چه انهايی که رای باطل دادند و چه........:

دو پايه زير نيش مار خفتن               سه پشته روی شاخ مور رفتن

تن روغن زده با زحمت و زور            ميان لانه ی زنبور رفتن

به کوه بيستون بی رهنمايی           شبانه با دو چشم کور رفتن

برهنه زخمهای سخت خوردن          پياده راه های دور رفتن

ميان لرز و تب با جسم پر زخم         زمستان توی اب شور رفتن

به پيش من هزاران بار بهتر             که يک جو زير بار زور رفتن

شعر از:ملک الشعرا بهار