جای پا

سالها رفته ز دست...

جای پايی کف درگاه منست،

که نگاهش به نگاهم پيوست.

سالها می گذرد زان شب و مست،

ناشناسی کف اين خانه نشست،

نمکم خورد و نمکدان بشکست!