شيطان

 

قيافه ی ادم و حوا را می توان تصور کرد

اما شيطان

شايد شبيه اين ميوه فروش دوره گرد است

که هميشه گونه های سرخ سيبهايش را برق می اندازد

و يا مثل

اين دخترکان طناز سرخاب سفیداب کرده

راستی

شيطان زن است يا مرد؟